iL Divo Nguyễn Xuân Khoát

Ghế ngồi: 200

Phụ phí: 0 đ

Phòng Vip 1 IL Divo

Ghế ngồi: 10

Phụ phí: 0

Phòng VIP 2 IL DIVO

Ghế ngồi: 10

Phụ phí: 0

Phòng VIP 3 IL Divo

Ghế ngồi: 10

Phụ phí: 0

Phòng VIP 4 IL Divo

Ghế ngồi: 10

Phụ phí: 0

Phòng VIP 5 IL Divo

Ghế ngồi: 10

Phụ phí: 0

Phòng Vip 6 IL Divo

Ghế ngồi: 10

Phụ phí: 0